กฎระเบียบการสมัครเป็นสมาชิก
  1. ผู้สมัครที่ได้รับรหัสสมาชิกแล้ว มีสิทธิ์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบริษัทฯ ในราคาสมาชิก และ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงสร้างการคำนวณปันผลจากการใช้บริการอย่างโปร่งใสยุติธรรม

  2. การจ่ายผลตอบแทน ต่อสมาชิกที่สมัครถูกต้องสมบูรณ์ และบริษัทจะทำการจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคารในนามที่ตรงกับชื่อสมาชิกเท่านั้น

  3. สมาชิกสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ทุกเวลา หากต้องการกลับเข้าเป็นสมาชิกในรหัสใหม่ ต้องเว้นจากวันที่ลาออกก่อนหน้านี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน

  4. สมาชิกจะไม่ทำการโฆษณา หรือ อวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์และแผนการตอบแทนที่เกินความเป็นจริง

  5. สมาชิกไม่มีสิทธิ์ทำนิติกรรมใดกับสมาชิกรายอื่น หรือ บุคคลภายนอกแทน หรือ ในนามบริษัทฯ

  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนการตลาด
   ผลิตภัณฑ์สินค้า ราคาจำหน่าย และการเพิกถอนสถานภาพการของสมาชิก ในกรณีต่อไปนี้

   • สมาชิกให้ข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงในใบสมัคร
   • สมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อห้าม ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัทฯ หรือ สมาชิกปฏิบัติตนผิดต่อจรรยาบรรณ
    ของการค้าขาย
   • สมาชิกสร้างปัญหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสมาชิกทั้งในและนอกสายงานของตนเอง
    ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
   • สมาชิกขาดการติดต่อกับบริษัทฯ หรือ บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน

สมาชิกได้อ่านเงื่อนไขข้างต้น ทำความเข้าใจ และ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจ่ายผลตอบแทน หรือ
เพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก กับผู้ที่กระทำผิดต่อกฎระเบียบบริษัทฯ

[ สมัครสมาชิก ]
 
 
 

 

 
© Copyright 2011 USA-ABA CO., LTD. | http://www.usaaba.com | All right reserved. Email : info@usaaba.com | Site by lilynetwork