วิธีการสมัครเป็นสมาชิก
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
 1. เอกสารประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
  1.1. บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    นิติบุคคล : สำเนาทะเบียนการค้า
  1.2. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อตรงกับเอกสาร ประกอบการสมัคร

 2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  ท่านละ 200.-บาท ตลอดชีพตามกฎระเบียบบริษัทฯ

 3. วิธีการยื่นการสมัคร
  3.1. กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงและสมบูรณ์ ส่งเข้าบริษัทฯ
  พร้อมสำเนาเอกสารและใบโอนเงินค่าสมาชิก 200.- บาท
  (ระบชื่อผู้สมัครบนใบโอนเงินให้ชัดเจน)
  3.2 สมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทฯใน INTERNET
  พร้อมสำเนาเอกสารและใบโอนเงินค่าสมาชิก 200.- บาท
  (ระบชื่อผู้สมัครบนใบโอนเงินให้ชัดเจน)


บริษัทฯจะถือการสมัครสมาชิกตามข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องข้างต้น
สมบูรณ์ครบถ้วนเท่านั้น
 
 
© Copyright 2011 USA-ABA CO., LTD. | http://www.usaaba.com | All right reserved. Email : info@usaaba.com